Plan dnia

Organizacja dnia pracy Przedszkola nr 17 w Raciborzu 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych i starszych

  • 6.30-7.30 Zbieranie się dzieci w sali, zabawy indywidualne/ Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.
  • 7.30- 8.30 Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej/ Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w Sali/ Praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych.
  • 8.30-9.00 Śniadanie

  • 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

  • 10.00 – 11.30 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe

  • 11.30 – 12.00 Obiad dla dzieci młodszych. Dalszy pobyt na świeżym powietrzu – w zależności od zapotrzebowania grup (grupy starsze). Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

  • 12.00 – 13.00 Obiad w grupach starszych, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (dot. grup starszych). Odpoczynek po obiedzie. Relaksacja poobiednia. Kwadransik na bajeczkę. Słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej. Bajki terapeutyczne, bajkoterapia. Przygotowanie w grupach młodszych do leżakowania. W grupach starszych. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe. Zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

  • 13.00 – 14.30 Leżakowanie w grupach młodszych. Zajęcia dodatkowe. Praca wyrównawcza. Zajęcia korekcyjne. Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

  • 14.30 – 15.00 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

  • 15.00 – 16.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych. Rozchodzenie się dzieci.