Procedura organizacji wycieczki krajoznawczej

W przypadku organizowania jakiejkolwiek wycieczki należy zastosować procedury obowiązujące w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Raciborzu.

1. Każda wycieczka powinna mieć regulamin – program opracowany przez nauczyciela organizującego wycieczkę.

2. Z regulaminem muszą zapoznać się inni nauczyciele uczestniczący w wycieczce.

3. Należy zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla dzieci podczas wycieczki.

4. Nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę na udział dzieci w wycieczce.

5. Każda wycieczka wymaga zgłoszenia dyrektorowi przedszkola na druku „Karta wycieczki”.

6. Przed wycieczką nauczyciel poucza dzieci o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych.

7. Wyjście na wycieczkę powinno być odnotowane w przedszkolnym zeszycie wyjść.

8. Nauczyciel przestrzega zasad bezpieczeństwa, szczególnie podczas wycieczek autokarowych.

Należy pamiętać, iż uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.