Deklaracja korzystania z wyżywienia i wychowania przedszkolnego

 1. Dane rodzica\opiekuna prawnego: Imię i nazwisko …………………………………………………..

  Adres zamieszkania …………………………………………………..

  Telefon kontaktowy …………………………………………………..

  e-mail. …………………………………………………..

  numer rachunku bankowego rodzica (w razie zwrotu nadpłaty): …………………………………………………………………………………………..

 2. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………..

 3. Grupa ……………………………………………………

  Data i miejsce urodzenia …………………………………………………….

  Adres zamieszkania ……………………………………………………

 4. Deklaracja za korzystanie z wyżywienia:

   śniadanie

   dwudaniowy obiad

   podwieczorek

 5. Deklarowane godziny pobytu w przedszkolu:

  Poniedziałek – Piątek: od godz.……………………….do godz. ……………………

 6. Okres obowiązywania deklaracji obowiązuje na rok szkolny od 01.09.2023 r. do 31.08.2024r.

   

  Zasady korzystania z wyżywienia i korzystania wychowania przedszkolnego

  1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki (6:30-16:00)

  2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do dokonania opłat za faktyczny okres korzystania przez dziecko z usługi przedszkola w danym miesiącu.

  3. Przedszkole za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Raciborza nr LIX/843/2023

  z dnia 28 czerwca 2023 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.

  4. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

  5. Wysokość opłaty zostanie przekazana elektronicznie na podany wyżej adres e – mail, w programie ATM Kids lub papierowo na żądanie rodzica.

  6. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy Przedszkola nr 17 w Raciborzu:

  ING 55 1050 1328 1000 0022 4356 8876

  7. W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc, za który wnoszona jest wpłata.

  8. Rodzic/prawny opiekun dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.

  9. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

  10. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedszkola.

  11. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz posiłków następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.).

   

  …………….…………………………………………. ……………….………………………………………….

  Podpis rodzica/opiekuna prawnego Podpis osoby przyjmującej deklaracje

A”.