STATUT
PRZEDSZKOLA NR 17
im. Koziołka Matołka  w  Zespole- Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U.  2020  poz. 1166 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.  z 2019r., poz.502 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz. U.  z 2020r., poz.1551 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018r., poz.1679 z późn. zm.) – załącznik nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.  2020r., poz.1309 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży (Dz. U.  2017 r., poz.1616 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z  2017r., poz.1635 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz. U. z  2019r., poz.322 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w  publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z  2017 r., poz.1743 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2020r. poz.1283 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.
 2. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 17 im. Koziołka Matołka w Raciborzu.
 3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Siedziba Przedszkola znajduje się przy: ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz.
 5. Przedszkole posiada swoje logo i hymn.
 6. Organem prowadzącym przedszkole jest: Miasto Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Batorego.
 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje: Śląski Kurator Oświaty.
 8. Przedszkole działa na podstawie:
 9. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dz. U. Z 2019 r. Poz.1148 z późn. Zm.) Oraz na podstawie  przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;
 10. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • 2
 1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole realizuje zadania i obowiązki określone w ustawie i aktach wykonawczych oraz przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów:
 • Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w przedszkolu, o którym mowa w ust. 3, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych dzieci.
 • Przepisu ust. 3.1 nie stosuje się:
 1. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia.
 2. Jeżeli dziecko, a w przypadku dziecka niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny,
 3. Wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji.
 4. W przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 2. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.
 3. Najważniejsze cele i zadania:
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się  w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych.
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 • Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Kreowanie wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.
 • Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 • 3

Sposób realizacji podstawy programowej

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego ,własnych programów zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.
 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).
 3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.
 4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program,  program własny z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb w toku obserwacji pedagogicznych i możliwości dzieci.
 • W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie  i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 1. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację  i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa.
 2. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci.
 3. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 5. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.
 6. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 7. Informację o gotowości szkolnej dziecka przygotowuje się na podstawie dokumentacji obserwacji pedagogicznych.
 • 4

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:
 4. Z niepełnosprawności;
 5. Z zaburzeń zachowania i emocji;
 6. Ze szczególnych uzdolnień;
 7. Ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 8. Z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 9. Z choroby przewlekłej;
 10. Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 11. Z niepowodzeń edukacyjnych;
 12. Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
 13. Sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 14. Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 15. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:
 • Rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • Rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu   podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
 1. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
 2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 3. Wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.
 • Po obserwacjach wstępnych w każdym roku szkolnym nauczyciele formułują indywidualne wnioski odnoszące się do potrzeb dziecka, trudności, deficytów, zdolności, zainteresowań, które będą realizować w toku bieżącej pracy oraz w ramach indywidualizacji oddziaływań. Działania te mogą być także realizowane poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.
 1. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.
 2. Jeżeli w toku obserwacji pedagogicznych ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne nauczyciele ustalą dziecku indywidualne wnioski, o których mowa w ust. 5a, udzielają natychmiast pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
 4. Zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 5. Zajęcia specjalistyczne:
 • Korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • Logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami   i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,
 • Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Porady i konsultacje
 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 4. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
 5. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.
 7. Procedura opisana w punktach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.
 8. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców  i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
 9. Porady
 10. Konsultacje
 11. Warsztaty
 12. Szkolenia
 13. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 14. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
 • Dziecka;
 • Rodziców dziecka (prawnych opiekunów);
 • Dyrektora przedszkola;
 • Nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem.
 • Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • Poradni;
 • Pomocy nauczyciela;
 • Asystenta rodziny;
 • Kuratora sądowego;
 • Organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dokumentowana w odrębnych dziennikach.
 2. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.
 • 5

Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych

 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przedszkole zapewnia:
 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Warunki do nauki i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • Zajęcia specjalistyczne;
 • Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 • Integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 • Przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół  składający  się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie  udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.
 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 4. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
 6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych.
 7. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował  nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz program edukacyjno-terapeutyczny.
 9. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.
 • 6

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 • Zajęcia w języku polskim;
 • Realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
 • Przedszkole realizuje zajęcia religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w pisemnej formie życzenie udziału w zajęciach religii może być odwołane pisemnie w każdym czasie. Organizacja religii jest możliwa przy zgłoszeniu co najmniej 7 wychowanków.
 1. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych. W każdym oddziale nauczyciele tworzą kodeksy przedszkolaka zawierające ustalone z dziećmi  normy postępowania oparte na wartościach poznanych przez dzieci i objaśnionych przez nauczycieli w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków.
 • 7

Organizacja zajęć dodatkowych

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi od 15 do 30 minut.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 5. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.
 • 8

Warunki lokalowe, baza

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
 2. Sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowani i kształcenia;
 3. Gabinetu logopedy, psychologa
 4. Pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
 5. Szatni;
 6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;
 7. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne   i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.
 8. Przedszkole posiada kuchnię z zapleczem.

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 • 9

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 2. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 3. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym,
 4. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki  i wypoczynku  a w szczególności:
 6. Sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
 7. Wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty,
 8. Przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
 9. W przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
 10. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub pełnoletnim osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 11. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 12. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela.
 13. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę nie mniej niż dwóch opiekunów dla grupy liczącej 25 dzieci.
 14. Każde wyjście poza teren przedszkola, poza wycieczkami, dla których zakłada się kartę wycieczki, odnotowuje się w rejestrze wyjść grupowych. Sposób prowadzenia rejestru określają odrębne przepisy.
 15. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 • 10

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki.

 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz  pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) . W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
 1. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 3. Rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
 4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 1. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 2. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i innymi.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.
 • 11

Wycieczki

 1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie  rejestracyjnym pojazdu.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
 4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
 • 12

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 2. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pracownika przedszkola;
 4. Rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko  i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego; nr telefonu oraz oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie okazać go;
 6. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru  w  przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
 9. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 10. Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem i osobami upoważnionymi w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora lub osobę zastępującą;
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. W przypadku gdy  dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione  o zaistniałym fakcie;
 12. Życzenie rodziców(prawnych opiekunów) dotyczące nie odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców musi być poświadczone wyrokiem sądowym;
 13. W kwestiach spornych dotyczących odbierania dziecka z przedszkola przez osoby wcześniej upoważnione, nauczyciel odmawia wydania dziecka do czasu uregulowania sytuacji prawnej dotyczącej sprawowania opieki nad dzieckiem przez Sąd Rodzinny.
 14. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 • 13

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 1. Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju a także tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 2. Pisemne informacje o rozwoju dziecka wydaje się wyłącznie na wniosek Sądu Rodzinnego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i jego rodziny.
 3. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
 4. Zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
 5. Dzień informacji – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem,
 6. Zajęcia otwarte
 7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,
 8. Uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez
 9. Pikniki  rodzinne
 10. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców
 • 14

Prawa rodziców

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
 • Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji,

1.1. Znajomości wartości i norm społecznych, które będą przekazywane dziecku w przedszkolu oraz udziału w kształtowaniu zachowań wynikających tych wartości;

 • Planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,
 • Uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju,
 • Uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka,
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej.

5.1. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy nauczycieli i dyrektora przedszkola, w tym także  organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;

 • Korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) ,
 • Włączania się w organizację życia przedszkolnego,
 • Życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.
 • 15

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
 2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :
 3. Bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
 4. Terminowego regulowania opłat,
 5. Przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
 6. Aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
 7. Kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 16

Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, zwanego dalej dyrektorem
 • Rada pedagogiczna przedszkola, wchodząca w składa Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego , zwana dalej Rada Pedagogiczną
 • Rada rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola zwana dalej Radą Rodziców
 • 17

Dyrektor

 1. Kompetencje Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1
 • 18

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców, dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .
 3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin rady rodziców.
 6. Kompetencje rady rodziców: określa statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu w paragrafie 10 ust. 3:
 • Opiniuje pracę nauczycieli przed dokonaniem ich oceny dorobku zawodowego lub oceny pracy;
 • Wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 • 19

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
 2. Dyrektor gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
 5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.
 • 20

Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

 1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami
 3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje  o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
 4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).
 5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące  funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

 • 21

Organizacja  i czas pracy przedszkola

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 90.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień
 4. Z powodów organizacyjnych oddziały mogą być łączone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 5. W okresie niskiej frekwencji wychowanków dyrektor przedszkola może zdecydować o łączeniu grup pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa.
 6. W przedszkolu można utworzyć łącznie 4 oddziały.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  przedszkole.
 9. Przedszkole czynne jest w dni  robocze w godzinach od 6.30-16.00.
 10. Czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godzin dziennie.
 11. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece nauczycielom wychowawcom.
 12. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. Względy organizacyjne dopuszczają jednak inne rozwiązania.
 13. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźna oddziałową, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań.
 14. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:
 • Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 • kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o miejsce dziecka w przedszkolu zobowiązani są do zapisania dziecka drogą elektroniczną i dostarczenia do wicedyrektora wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 3. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem programu funkcjonującego na terenie Miasta Racibórz w oparciu i zasadę powszechnej dostępności.
 4. Nabór wewnętrzny dla dzieci kontynuujących i nabór zewnętrzny dla dzieci nowych odbywa się w terminach i na zasadach określonych w harmonogramie naboru do przedszkoli miasta Racibórz na dany rok szkolny.
 5. Liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w punkcie 6, może być
  zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.
 • 22

Formy pracy

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Podstawy Programowej oraz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 • Z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
 • Z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • 23

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ustalonym czasie
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta Racibórz
 4. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.
 5. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor zespołu.
 6. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 15-go każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto przedszkola.
 7. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 8. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego . Placówka realizuje to zadanie w godzinach 8.00- 13.00 od poniedziałku do piątku.
 9. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 24

Inne stanowiska kierownicze

 1. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym jest utworzone stanowisko wicedyrektora d/sprzedszkola.
 2. Powierzenia tego  stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 • 25

Nauczyciele

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
 4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z  dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,;
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;
 • Ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
 • Dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie i;
 • Wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
 • Stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
 • Włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania   i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
 • Współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
 • Udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;
 • Udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
 • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności  z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa przepisów krajowych oraz państw członkowskich unii o ochronie danych.
 • Realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola  a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;
 2. Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;
 3. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi  w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;
 4. Nauczyciel ma prawo:
 • Wyboru lub opracowania programu;
 • Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
 • Korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych  w odrębnych przepisach;
 • Rozwoju i awansu zawodowego;
 • Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych.
 1. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.
 • 26

Specjaliści

1.Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

 1. Zadania specjalistów:
 • Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych;
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 7. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
  w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 2. Prowadzenie terapii logopedycznej;
 3. Prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 27

Wiek dziecka, a pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dzieci w wieku 6 lat jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.
 7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
 9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Zaświadczenie wydaje się na wniosek rodziców. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
 • 28

Prawa i obowiązki dzieci

 1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
 2. Dzieci mają prawo do:
 3. Opieki i pomocy ze strony dorosłych
 4. Bezpiecznych i   higienicznych warunków;
 5. Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia
 6. Poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;
 7. Akceptacji i szacunku;
 8. Zabawy jako podstawowej formy aktywności;
 9. Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
 10. Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb
 11. Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
 12. Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
 13. Spokoju i wypoczynku;
 14. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 15. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
 16. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
 2. Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;
 3. Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
 4. Szanować mienie przedszkola
 5. Zachowywać porządek i czystość;
 6. Zgodnie współdziałać w zespole;
 7. Szanować prawa innych, w tym do zabawy;
 8. Szanować wytwory pracy innych;
 9. Stosować formy grzecznościowe;
 10. Akceptować indywidualność każdego dziecka;
 11. Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
 12. Polubownie rozwiązywać konflikty;
 13. Dbać o swój wygląd;
 14. Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;
 • 28a

System motywowania do zachowań pożądanych

 1. W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
 2. Nagrody:
 3. Pochwała indywidualna,
 4. Pochwała wobec grupy,
 5. Pochwała przed rodzicami,
 6. Dostęp do atrakcyjnej zabawki,
 7. Dyplom uznania,
 8. Drobne nagrody rzeczowe,
 9. Przewodzenie w zabawie,
 1. Nagradzamy za:
 1. Stosowanie ustalonych zasad i umów,
 2. Wysiłek włożony w wykonaną pracę,
 3. Wywiązanie się z podjętych obowiązków,
 4. Bezinteresowna pomoc innym,
 5. Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.
 1. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.
 1. Konsekwencje złego zachowania:
 1. Upomnienie słowne indywidualne,
 2. Upomnienie słowne wobec grupy,
 3. Poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 4. Odsunięcie od zabawy,
 5. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 6. Rozmowa z dyrektorem,
 7. Konsekwencje stosowane są za:
 8. Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 9. Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 10. Zachowania agresywne,
 11. Niszczenie wytworów pracy innych,
 12. Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
 • 29

Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków.

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
 • Zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, w przypadku dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne podjęcie decyzji o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej;
 • Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie nieobecności;
 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt.3 dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
 • Zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka;
 • Zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc ;
 • Zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków;
 • O podjętej decyzji zawiadomić na piśmie rodziców;
 • Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka sześcioletniego odbywającego roczne przygotowanie  przedszkolne.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 30
  Inne postanowienia
 1. Obsługę administracyjno – księgową jednostki prowadzi Zespół Obsługi Placówek oświatowych w Raciborzu ul. Środkowa 3.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 30.1
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra edukacji narodowej, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. Dyrektor w szczególności:
 • Ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;
 • Koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym;
 • Ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola  i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zdań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;
 • Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;
 • Nadzoruje realizację zadań przedszkola;
 1. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz  pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:
 • Na terenie przedszkola;
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w  przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.
 • 31
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 • 32
 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:
 • Zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;
 • Umieszczenie treści statutu na stronie internetowej placówki.
 • 33
 1. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 14listopada 2022 roku.
 2. Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 11 października 2017 roku.