Procedura organizowania spacerów i wycieczek pieszych w Przedszkolu Nr 17 w Raciborzu

I. Cele procedury.

1. Ustalenie zasad organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu Nr 17 w Raciborzu

2. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
        i kulturalnego

3. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

II. Definicja przedmiotu.

1. Dokument reguluje zasady organizacji spacerów i wycieczek pieszych w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie.

III. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. nr 12,
    poz. 67).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. nr 135, poz. 1516).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 marca 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2004r.
    nr 25, poz. 220).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
    i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997r. nr 57, poz. 358).

6. Ustawa z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2003r. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

7. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r. nr 95, poz. 425
    z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001r. nr 101, poz. 1095).

IV. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)

1. Procedura dotyczy dzieci wszystkich grup wiekowych w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru –

2. Nauczycieli, wychowawców organizujących wycieczki i spacery w porozumieniu
        z rodzicami

V. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie

Nauczyciel

1. Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć różnorakie kryteria, jak:

        – Wiek dzieci

        – Zainteresowania i potrzeby

        – Sprawność fizyczną, stan zdrowia

        – Stopień przygotowania do pokonywania trudności

2. Organizując spacery i krótkie wycieczki piesze zapoznaje dzieci z miejscem
    i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome

3. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych

4. Zapewnia właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne

5. Nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci

6. Zapewnia pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach daje dzieciom kontrolowane poczucie swobody

7. Przed każdorazowym wyjściem z przedszkola na spacery, wycieczki piesze należy poinformować o tym dyrekcję i wpisać się do zeszytu wyjść na spacery
    i wycieczki

8. Notatka musi zawierać datę, grupę, liczbę dzieci, godzinę wyjścia, planowany powrót i podpis nauczyciela

9. Na jednego opiekuna wycieczki liczba dzieci nie może przekraczać
    15 uczestników. Z grupą 25 dzieci musi być minimum dwóch opiekunów

10. Na czele kolumny zawsze idzie opiekun z pierwszą parą, drugi nauczyciel (kierownik spaceru, wycieczki) idzie na końcu kolumny

11. Należy ściśle przestrzegać zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko
    w miejscach wyznaczonych zatrzymywać ruch pojazdów, aby umożliwić grupie bezpieczne przejście

12. Podczas spaceru, pieszej wycieczki należy zawsze maszerować prawą stroną chodnika

Rodzice

1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku

2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą je odebrać z terenu przedszkola

Dyrektor

1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki

2. W uzasadnionym przypadku, na wniosek nauczyciela organizującego spacer lub wycieczkę, może zwiększyć liczbę opiekunów do jednego na 10 dzieci

Dzieci

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, spaceru

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami

3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórki

4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza terenem przedszkola

5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy

6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne

VI. Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania kolejnych czynności

Kolejność działań

1. Nauczyciel zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki

2. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dzieckiem

3. Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki i spacery

4. Wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki (data, grupa, liczba dzieci, godzina wyjścia, planowany powrót, podpis nauczyciela)

5. Przelicza stan osobowy dzieci

6. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci

7. Zawsze idzie na końcu kolumny dzieci. Na początek kolumny z pierwszą parą wyznacza woźną, która jest poinformowana o miejscu wyjścia

8. Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci

9. Nauczyciel przez cały czas zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi

Miejsce i czas przeprowadzania kolejnych czynności

1. Dzieci wychodzą na spacery i wycieczki zgodnie z wiekiem, zainteresowaniami
    i potrzebami

2. Nauczyciel organizuje wyjścia tak, by nie zakłócały normalnego rytmu dnia przedszkolaków

3. Spacery i krótkie wycieczki odbywają się między posiłkami

4. Obowiązkiem nauczyciela jest bezwzględna troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków

Wykaz materiałów i dokumentów i wykorzystywanych w trakcie pracy oraz potwierdzających wykonanie pracy

1. Wpis do zeszytu wyjść na spacery, wycieczki

2. Zdjęcia

3. Wpis do dziennika zajęć