Regulamin pracy przedszkola

Przedszkole w Polsce jest instytucją oświatową, wychowawczo-opiekuńczą.

Przedszkole Nr 17 im. Koziołka Matołka przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Raciborzu Markowicach zapewnia:

– wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole,

– pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi,

– w dobrych warunkach sprzyja rozwojowi wszechstronnemu osobowości dziecka

– organizuje ciekawe zabawy, zajęcia , zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

– dba o zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanków przedszkola zapewnia bezpieczeństwo na terenie Zespołu oraz na wycieczkach

– zapewnia godziwe warunki zabawy dowolnej, zorganizowanej

urządzanie tak kącików tematycznych, placu zabaw ,aby były atrakcyjne

– zapewnia dobrą bazę materialną- pomoce dydaktyczne

– umożliwia dokształcanie nauczycieli przedszkola

– organizuje imprezy przedszkolne, uroczystości, zielone przedszkola ,wycieczki krajoznawcze, wspólne pikniki rodziców i dzieci

– stwarza warunki do nauki języka obcego, rytmiki

– doprowadza do wieloetapowości pracy w grupie mieszanej

– dąży do tworzenia dobrych warunków do edukacji dla najstarszych przedszkolaków 

– zachęca już 4-3latki do powszechności w życiu przedszkola

– dąży do harmonijnej współpracy Szkoły i Przedszkola jako jednostek integrujących

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

– ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;  

– kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody;  

– rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka. Zadania te spełnia przedszkole, realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi MEN.

Obowiązki rodziców

Przedłużanie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania:

1. Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:  

– branie czynnego udziału w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców;  

– zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatami zamieszczonych w przedszkolnym „kąciku dla rodziców^’;

2. W ramach ustalonych przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców:  

– pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie się do realizacji planu pracy Rady Rodziców. 

 3. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego:  

– punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola (godz. 7.00—8.00) i zabieranie do domu (do godz. 16.00); 

-rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci korzystając wyłacznie z drzwi frontowych placówki, drzwi wewnętrzne służą do wewętrzych potrzeb przedszkola

-po godzinie 8.00 rano drzwi frontowe są zamykane- rodzice sygnalizują wejście do przedszkola poprzez domofon

– rodzic wprowadza dziecko do sali przedszkolnej , dba o jego bezpieczne wejście do grup

– dzieci z przedszkola mogą odbierać tylko rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby upoważnione na piśmie.

-dzieci nie wydajemy osobom nietrzeźwym.

-spóźnienia dziecka do przedszkola lub opóźnienia w odbiorze dziecka należy zgłaszać telefonicznie, w przypadku spóźnień w odbiorze po godz. 16.00 naliczana jest kara finansowa w kwocie -40 złotych

-do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.

4.Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być czysto i schludnie ubrane, należy również zadbać o ich higienę osobistą ze szczególnym uwzględnieniem czystości skóry i głowy.

-Rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach.

-wszystkie zmiany dotyczące korzystania z przedszkola powinny być zgłaszane u dyrektora lub wychowawcy przed rozpoczęciem miesiąca.

–wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo- dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców grup.

-Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycielii pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

— przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy oraz zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

 – rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia wychowawców lub dyrektora o zmianie adresu zamieszkania dziecka oraz zmianach telefonów kontaktowych.

– zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do za­jęć według aktualnych potrzeb przedszkola wynikających z wykonywania zadań wychowawczych i dydaktycznych

– udział rodziców w zajęciach otwartych, w spotkaniach z różnymi specjalistami – logopedą, psychologiem, pedagogiem.

Uprawnienia rodziców

Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy (dotyczące m.in. treści zajęć z dzieć­mi, form organizacyjnych, rozkładu dnia) bezpośrednio dyrekcji lub nauczycielom przedszkola w każdym dniu w porze odbierania dzieci do domu. Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regula­minie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przed­szkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ZABAW

PRZEDSZKOLA NR 17 im Koziołka Matołka w Raciborzu

Do przestrzegania tego regulaminu zobowiązane są osoby przebywające w sali zabaw.

1. Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczych oraz zabaw dzieci.

2. Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez aktualny ramowy rozkład zajęć.

3. Korzystanie z sali zabaw dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.

4. Zabrania się wchodzenia do sali zabaw w okryciu wierzchnim (kurtki, płaszcze).

5. Wszystkie dzieci obowiązuje odpowiednie obuwie (papcie, najlepiej bez sznurówek, na gumowym podbiciu).

6. Dzieci przebierają się w szatni, pozostawiając tam obuwie i ubranie wierzchnie.

7. Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń w sali należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

8. Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Po zakończeniu zajęć i zabaw pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pomocniczy należy zostawić w oznaczonych miejscach.

10. W sali zabaw dzieci przebywają tylko pod opieką nauczyciela oraz woźnej oddziałowej.

11. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny.

12. Propozycje dotyczące wprowadzenia do sali zabaw nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, zabawek czy innych sprzętów należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

13. Za stan pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i zabaw a także za bezpieczeństwo dzieci czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.

14. Ostatnia osoba wychodząca z sali zabaw jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku oraz do zamknięcia okien oraz sprawdzenia sali, sal i innych pomieszczeń w przypadku zakończenia pracy przedszkola o godz. 16.00 kazdego dnia.