Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają deklarację za pobyt i żywienie  dziecka w przedszkolu .

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola poza godzinami realizacji podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 8.00 i po godz. 13.00)  wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę

Śniadanie Obiad Podwieczorek Razem

       2,50 zł

4,50 zł
2,00 zł
9,00 zł

 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania opłat w terminie do 15go każdego miesiąca przelewem na rachunek w Banku Śląskim O / Racibórz numer rachunku 55 1050 1328 1000 0022 4356 8876