Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają deklarację za pobyt i żywienie  dziecka w przedszkolu .

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego poza godzinami realizacji podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 8.00 i po godz. 13.oo)  wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

Śniadanie Obiad Podwieczorek Razem

       2,50 zł

4,50 zł
2,00 zł
9,00 zł

 

Termin płatności ….. każdego miesiąca z dołu ( np. za miesiąc wrzesień opłaty dokonywane będą  w październiku. )                      

   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania w terminie od…………………..przelewem na rachunek Przedszkola w Banku Śląskim O / Racibórz numer rachunku 55 1050 1328 1000 0022 4356 8876 opłat :

  1. w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę usług, o których mowa w § 1 ust. 4,
  2. za korzystanie z wyżywienia, zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki.