Zajęcia dodatkowe

Oferujemy oprócz zajęć w grupach, zajęcia dodatkowe – a są nimi :gimnastyka korekcyjna, tańce- rytmika, areobic/zumba,spotkania czytelnicze w ramach akademii czytelniczej,”mały  geniusz– cykl spotkań dla ciekawych świata, zajęcia reginalne, kółko teatralne, zajęcia artystyczne,matematyczne potyczki.

Dzieci  mogą skorzystać z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu poprzez udział w cyklu spotkań „Karuzela uczuć” – zajęcia prowadzone są przez psychologów PPP w Raciborzu, prowadzimy systematyczne, przesiewowe badania wad wymowy – konsultacje rodziców z logopedą na terenie naszego przedszkola. 

Co roku badamy wszystkim sześciolatkom przesiewowo badania wad słuchu oraz prowadzimy badania wad postawy dla wszystkich przedszkolaków. Gościmy w placówce – pielęgniarkę, lekarzy stomatologów, pediatrów, psychologów i pedagogów – odbywają się konsultacje z naszymi rodzicami.

Prowadzone są comiesięczne spotkania z dziećmi i rodzicami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, regularnie prowadzone są dni otwarte naszego przedszkola.

Tradycją naszego przedszkola są rodzinne wyjazdy na wycieczki turystyczne z dziećmi, działamy w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej – wyjeżdżamy z dziećmi na comiesięczne seanse filmowe z „dobrą bajeczką”, prowadzone są nocki (trzy) w najstarszej grupie przedszkolnej, prowadzimy projekt edukacyjny dla wszystkich przedszkolaków ”Z historią za Pan brat”.

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Nr 17 im. „Koziołka Matołka” w roku szkolnym 2021/2022-podane zostaną po 15.09.2021

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią, i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność, tak bardzo dziś potrzebne.

 religia (bezpłatne)
W przedszkolu za zgodą rodziców dwa razy w tygodniu prowadzona jest religia w najstarszej grupie.
Podstawową zaletą katechezy w przedszkolu jest fakt, że pomaga ona patrzeć na sprawę szeroko rozumianego wychowania w sposób integralny. Mówienie o Bogu, modlitwie czy sakramentach stało się przez sam fakt obecności tych zajęć tak samo ważne jak inne zajęcia wychowawcze. Wychowanie musi być wszechstronne. Nie wystarczy u dziecka rozwijać tylko jedną stronę jego osobowości, np. tylko pamięć czy rozum, a nie zwracać uwagi na rozwój jego uczuć i woli, ale winien się rozwijać cały człowiek, ze wszystkimi podstawowymi właściwościami ciała i duszy. Tylko pełny rozwój osobowości dziecka pozwoli mu stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa i spełnić powierzone mu obowiązki. Troska o integralność nauczania nie przekreśla zresztą potrzeby bezstronności ani umiejętności właściwego rozkładania i hierarchizowania materiału, dzięki którym każdy przyzna nauczanym prawdom, przekazywanym zasadom i wskazywanym drogom życia chrześcijańskiego taką wagę i znaczenie, jakie im się należą.

 
Zabawy z piosenką i muzyką
Zajęcia te nie tylko kształcą muzycznie, ale przede wszystkim poprawiają koordynację ruchową dziecka i kształtują poczucie rytmu. Muzyka uwrażliwia i uspokaja, podobnie jak śpiewanie, które jest również znakomitym ćwiczeniem oddechowym.
Ruch zapobieganie wadom postawy, wpływa także na korygowanie stwierdzonych wad postawy i utrwalanie prawidłowego ułożenia ciała oraz utrzymanie przez maluchy sprawności fizycznej.
Zajęcia wokalno-rytmiczne wpływają także na rozwijanie pamięci, koncentracji, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, wrażliwości, umiejętności współpracy w grupie.

język angielski (bezpłatne)
Celem zajęć z języka angielskiego jest zapoznanie dzieci z podstawowymi strukturami językowymi, takimi jak nazwy owoców, warzyw, zwierząt, oraz z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (tak / nie, powitanie / pożegnanie, proszę / dziękuję, Jak masz na imię? Ile masz lat?) .
Poziom zajęć jest indywidualnie dostosowany do każdej grupy wiekowej, a nauka odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę – dzieci m.in. grają w gry, śpiewają piosenki, kolorują obrazki a także rysują własne rysunki. Sprawia to, że dzieci łatwiej przyswajają wiedzę. Taka forma zajęć jest też zachętą do dalszego poznawania języka angielskiego.Realizowany jest w kazdej z grup w ramach 5-godzinnego ramowego rozkładu.

Akademia czytelnicza’ Książka moim przyjacielem”-

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat literatury ,Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom, zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi, zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora ,wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów, stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez chętne dzieci, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej, Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki przedszkolnej oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek .rozumienie przesłania moralnego baśni- uwrażliwianie na krzywdę ludzką .integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.

Kółko regionalne

Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Człowiek otwarty, dobrze znający swoje korzenie lepiej zrozumie inne kultury, będzie bardziej tolerancyjny. Mamy nadzieję, że dzieci, które pokochają swoje miasto i okolice, jako dorośli będą działać na rzecz rozwoju swojego miasta, a nie będą wyjeżdżać z przekonaniem, „że w moim mieście nie ma przyszłości”. Ważne jest także uświadomienie rodzicom znaczenia edukacji regionalnej i zaangażowanie ich w realizację programu. W czasach, gdy wszyscy żyjemy w jednej wielkiej globalnej wiosce, szczególnie ważne jest żeby dzieci poznały swoje małe miejsce na ziemi, żeby nie okazało się, że są znikąd. Celem głównym jest kształtowanie poczucia piękna i przynależności do swojej małej i dużej ojczyzny

Nasz przedszkolny teatr

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć. Jedną z nich są spontanicznie organizowane zabawy w role. W dziecięcych zabawach rzeczywistość przeplata się z fantazją, wyobrażenia dziecka z obrazami, które obserwuje na co dzień. Pobudza to dziecięcą wyobraźnię. Aktywność twórcza dziecka wyrażona w formie ruchowej, słownej jest wartościowe w dzieciństwie. Dzięki niej małe dziecko zdobywa i doskonali wiele umiejętności, nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i dorosłymi. Spontanicznie przez dzieci podejmowane zabawy w role są pierwowzorem bardziej doskonałej formy, ról odtwarzanych przez nie w zabawach inscenizowanych. Potrzeba odtwarzania w zabawie, przedstawieniu co dziecko przeżyło i zapamiętało w czasie słuchania, opowiadania bajek, różnych utworów, warta jest uwagi i pomocy dorosłych.Dlatego warto organizować zabawy w teatr, które są jedną z bardziej lubianych form. Można łatwo zaobserwować, jaką wielką radość sprawia dzieciom organizowanie przedstawienia dla kolegów, dla rodziców, dla pań albo po prostu dla siebie. Celem tych zajęć jest wyrażanie ekspresji dziecięcej, wyzwalanie emocji, przelanie tekstu bajek i wierszy na aktywną formę odbioru .

Mały geniusz-

jest programem otwartym bez podziału na grupy wiekowe. Nauczyciel realizuje treści biorąc pod uwagę zainteresowania, potrzeby, możliwości dzieci. Ważne jest, aby dziecko czerpało z uczestniczenia w zajęciach poznawczych, matematycznych, plastycznych radość i samozadowolenie, a także miało okazję do osiągania sukcesu i w konsekwencji motywację do podejmowania dalszych wyzwań.Celem zajęć jest–pobudzenie niepohamowanej ciekawości świata ,rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, odkrywanie fizycznych i naukowych praw funkcjonujących we wszechświecie, rozwój logicznego i analitycznego myślenia, wykształcenie zamiłowania do nauki i poznawania nowych rzeczy

zumba

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz takie promowanie aktywności ruchowej, by stały się dla dziecka czymś naturalnym.
Specjalnie opracowany program uwzględnia również inne aspekty rozwoju dziecka m.in. koordynację, równowagę, pamięć i kreatywność, a poprzez propagowanie zdrowego trybu życia pomaga dzieciom rozwinąć takie zdolności jak: umiejętność pracy zespołowej, pewność siebie, odpowiedzialność czy zdolności przywódcze.

kółko plastyczne
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym o niepodważalnej roli w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym, a jednocześnie jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej przez dziecko podejmowanych. Podczas zajęć kółka plastycznego, chcemy wspomagać wszechstronny rozwój dziecięcej wyobraźni oraz zdolności manualnych. Poprzez stawianie dzieciom ciekawych problemów plastycznych związanych z używaniem różnorodnych technik, tworzeniem form przestrzennych oraz niekonwencjonalnym wykorzystywaniem przedmiotów codziennego użytku – nauczyć je kreatywnego myślenia oraz działania.

Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2021/22

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  • Pracujemy z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego- „Wokół przedszkola”-  ISBN – 978–83–8108–410-9 – nr dopuszczenia 3

wydawnictwa MAC w grupach Odkrywcy, Tropiciele , Bystrzaki .

Autorzy- Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska

Program „Wokół przedszkola”- Wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.         Zawiera nowe arkusze obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Grupa Marzycieli będzie pracowała na programie „Żyrafa Ola i Przyjaciele” wydawnictwa Klett. Autorami programu dla 3-latków są (Katarzyna Hoffmann, Ewa Kowalczyk, Ula Kowalczuk, Agnieszka Langmesser, Małgorzata Robaczyk, Agnieszka Szymkowiak), natomiast dla 4-latków są (Ewa Kowalczyk, Agnieszka Langmesser, Małgorzata Robaczyk, Agnieszka Szymkowiak).

Żyrafa Ola i przyjaciele to program wychowania przedszkolnego zgodny z obecnie obowiązującą podstawa programową, który poprzez zabawę i spontaniczne doświadczanie, przygotowuje dzieci do pierwszych kroków w szkole podstawowej.

Pakiet przygotowany w oparciu o koncepcję Porozumienia bez Przemocy uwrażliwia przedszkolaki na innych, uczy je empatii, ale daje również doskonale narzędzia dla nauczyciela, które są wsparciem na każdy dzień w pracy z dziećmi w ciągu roku. Dzieciom i nauczycielom towarzyszy przemiła bohaterka, która z pewnością zyska ich akceptację.

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W GRUPACH

 

GRUPA BYSTRZAKI

 

– Program Innowacyjny „Z kodowaniem za Pan Brat” – jest to program, którego głównym celem jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie
i eksperymentowanie. Zaproponowane zabawy, ćwiczenia pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie. –realizacja Pani mgr Patrycja Kalus

 

Program Zajęć Trening Umiejętności Społecznych – głównym celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, współdziałanie w grupie podczas zabawy i pracy oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. –realizacja mgr Patrycja Kalus

 

Innowacja pedagogiczna” Otwarte drzwi- przyjaciel w sąsiednim mieście”

Cele innowacji: nawiązanie przyjaźni między przedszkolami oraz pokazanie dzieciom tradycyjnych sposobów komunikowania się na odległość ,kształtowanie obowiązkowości w pielęgnowaniu wzajemnych relacji ;poszerzają zakres wiedzy na temat historii, zabytków, ciekawych miejsc w swojej miejscowości; kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na innych ludzi, odmienne zwyczaje i tradycje; Wprowadzanie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszego regionu poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych poprzez wspólne spotkania odbywające się droga wirtualną z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych;-realizacja mgr Renata Borawska

Projekt Edukacyjny „W świecie bajek” – głównym celem projektu jest promowanie wartości takich jak: przyjaźń, wzajemna pomoc, empatia, tolerancja odmienności i różnorodności przekazywana w formie bajek i historii oraz pobudzenie wyobraźni, zaszczepienie dobrych nawyków w zachowaniu, ale również nauczyć w jaki sposób wyrażać emocje; jak je rozpoznawać u siebie i u innych ludzi. –realizacja mgr Patrycja Kalus

Program-Wiem, czuję, rozumiem”- celem tego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. . Tematyka zajęć: Zajęcia edukacyjne dotyczące programu „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”, będą realizowane raz w miesiącu, a tematyka zajęć będzie dotyczyła wartości : pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń. –realizacja mgr Sabina Libera

Realizacja – cały rok szkolny

 

Projekt ”Dzieci seniorom- seniorzy dzieciom”-najważniejszym celem projektu jest budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc. CZAS TRWANIA PROJEKTU ; STYCZEŃ 2022-CZERWIEC 2022;

Zagadnienia podejmowane w ramach tego projektu :-  Postrzeganie seniorów jako najwyższej wartości, naszej tożsamości  narodowej, przede wszystkim naszych korzeni,- Propagowania roli seniorów w rodzinie i społeczeństwie,- Poszukiwania wspólnych płaszczyzn spędzania wolnego czasu,- realizacja mgr Sabina Libera

 

 Program „Książka moją przyjaciółką”- wzbogacona o elementy edukacji społecznej pt. „Bajkowe kolory emocji”- celem programu jest  wprowadzenie dzieci w świat literatury ,Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom, zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi, zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora ,wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów, stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez chętne dzieci, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej, Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki przedszkolnej oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek .rozumienie przesłania moralnego baśni- uwrażliwianie na krzywdę ludzką .integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.-realizacja mgr Sabina Libera

 

GRUPA TROPICIELE

Program-„Wiem, czuję, rozumiem”- celem tego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. . Tematyka zajęć: Zajęcia edukacyjne dotyczące programu „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”, będą realizowane raz w miesiącu, a tematyka zajęć będzie dotyczyła wartości : pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń. –realizacja mgr Sabina Libera

 

Program „Książka moją przyjaciółką”- wzbogacona o elementy edukacji społecznej pt. „Bajkowe kolory emocji”- celem programu jest  wprowadzenie dzieci w świat literatury ,Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom, zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi, zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora ,wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów, stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez chętne dzieci, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej, Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki przedszkolnej oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek .rozumienie przesłania moralnego baśni- uwrażliwianie na krzywdę ludzką .integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.-realizacja mgr Sabina Libera

 

 

 

GRUPA ODKRYWCY

 

Projekt Edukacyjny „W świecie bajek” – głównym celem projektu jest promowanie wartości takich jak: przyjaźń, wzajemna pomoc, empatia, tolerancja odmienności i różnorodności przekazywana w formie bajek i historii oraz pobudzenie wyobraźni, zaszczepienie dobrych nawyków w zachowaniu, ale również nauczyć w jaki sposób wyrażać emocje; jak je rozpoznawać u siebie i u innych ludzi.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawy Sztuką – Projekt nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi. Formuła projektu jest bardzo przemyślana, konkretna i ciekawa, której głównym celem jest rozwój dziecka na wielu płaszczyznach.  Projekt ten rozwija kreatywność i pomysłowość dziecka.-realizacja mgr E.Broża

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – głównym celem projektu matematyczno-konstrukcyjnego pt.: „Matematyka w zabawie ukryta” jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, logicznego myślenia, a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela.-realizacja mgr Ewa Broża

 

„W świecie bajek”. Celem jest przekazanie dzieciom pozytywnych wartości w formie innej niż przez współczesne zdobycze technologii. Zamierzamy dotrzeć z bajkami do najmłodszych poprzez lekcje „W Świecie Bajek”, aby pobudzić wyobraźnię, zaszczepić dobre nawyki w zachowaniu, ale również nauczyć w jaki sposób wyrażać emocje; jak je rozpoznawać u siebie i u innych ludzi. Chcemy edukować w inny sposób niż ma to miejsce w dzisiejszych czasach i pokazać, że można spędzić czas inaczej, niż patrząc w ekran komputera, telefonu komórkowego czy telewizora.

 

 

 

GRUPA MARZYCIELE

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Matematyka w zabawie ukryta” – głównym celem projektu jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, logicznego myślenia, a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zgodnie
z „Dziecięcą Matematyką” wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej uwzględniając wykorzystanie darów Froebla.

„W krainie melodii”- program umuzykalniający dla najmłodszych,
Celem głównym jest rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci


Podczas zajęć zostaną wykorzystane metody oraz koncepcje różnych teoretyków muzycznych m. in. E. E. Gordona oraz B. Strauss.


Program edukacyjny „W krainie melodii” ma za zadanie wprowadzić naszych najmłodszych wychowanków w świat muzycznej przygody.

Nie od dziś wiemy, że zadaniem edukacji muzycznej jest nie tylko przekazanie dziecku niezbędnej wiedzy oraz nauczanie określonych umiejętności, ale również emocjonalne uwrażliwienie dziecka,  które podświadomie czyni z muzyki środek do wyładowania emocji, uczuć i energii.

Podczas zajęć skupimy się na różnorodnych aktywnościach wspomagających rozwój muzyczny dzieci np.: gra na instrumentach, ruch przy muzyce, taniec, śpiew, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia słuchowe, aktywne słuchanie muzyki (B. Strauss), a także innych aktywnościach artystycznych połączonych z edukacją muzyczną.

 

Co zyska  dziecko?

Zaplanowane ćwiczenia i aktywności muzyczne pozytywnie wpłyną na rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny a także poznawczy naszych wychowanków.

Na zajęciach nie zabraknie również dobrej zabawy.

Nie zapominajmy, że szczery uśmiech dziecka jest najpiękniejszym zjawiskiem świata! 🙂

 

Karty pracy w 2021/22

Program wychowania przedszkolnego „Olek i Ada
Autorstwa Iwony Fabiszewskiej, Klaudii Wilk, Wiesławy Łaba-Żabińskiej
Wydawnictwo „MAC Edukacja”- w grupach Odkrywcy, Tropiciele, Bystrzaki

Program wychowania przedszkolnego „Ola i przyjaciele”-  Wydawnictwo Klett

Autorstwa :Katarzyna Hoffmann, Ewa Kowalczyk, Ula Kowalczuk, Agnieszka Langmesser, Małgorzata Robaczyk, Agnieszka Szymkowiak w grupie marzycieli