Zajęcia dodatkowe

Oferujemy oprócz zajęć w grupach, zajęcia dodatkowe – a są nimi :gimnastyka korekcyjna, tańce- rytmika, areobic/zumba,spotkania czytelnicze w ramach akademii czytelniczej,”mały  geniusz– cykl spotkań dla ciekawych świata, zajęcia reginalne, kółko teatralne, zajęcia artystyczne,matematyczne potyczki.

Dzieci  mogą skorzystać z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu poprzez udział w cyklu spotkań „Karuzela uczuć” – zajęcia prowadzone są przez psychologów PPP w Raciborzu, prowadzimy systematyczne, przesiewowe badania wad wymowy – konsultacje rodziców z logopedą na terenie naszego przedszkola. 

Co roku badamy wszystkim sześciolatkom przesiewowo badania wad słuchu oraz prowadzimy badania wad postawy dla wszystkich przedszkolaków. Gościmy w placówce – pielęgniarkę, lekarzy stomatologów, pediatrów, psychologów i pedagogów – odbywają się konsultacje z naszymi rodzicami.

Prowadzone są comiesięczne spotkania z dziećmi i rodzicami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, regularnie prowadzone są dni otwarte naszego przedszkola.

Tradycją naszego przedszkola są rodzinne wyjazdy na wycieczki turystyczne z dziećmi, działamy w ramach Przedszkolnej Akademii Filmowej – wyjeżdżamy z dziećmi na comiesięczne seanse filmowe z „dobrą bajeczką”, prowadzone są nocki (trzy) w najstarszej grupie przedszkolnej, prowadzimy projekt edukacyjny dla wszystkich przedszkolaków ”Z historią za Pan brat”.

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Nr 17 im. „Koziołka Matołka” w roku szkolnym 2020/2021-podane zostaną po 1.10.2020

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią, i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność, tak bardzo dziś potrzebne.

 religia (bezpłatne)
W przedszkolu za zgodą rodziców dwa razy w tygodniu prowadzona jest religia w najstarszej grupie.
Podstawową zaletą katechezy w przedszkolu jest fakt, że pomaga ona patrzeć na sprawę szeroko rozumianego wychowania w sposób integralny. Mówienie o Bogu, modlitwie czy sakramentach stało się przez sam fakt obecności tych zajęć tak samo ważne jak inne zajęcia wychowawcze. Wychowanie musi być wszechstronne. Nie wystarczy u dziecka rozwijać tylko jedną stronę jego osobowości, np. tylko pamięć czy rozum, a nie zwracać uwagi na rozwój jego uczuć i woli, ale winien się rozwijać cały człowiek, ze wszystkimi podstawowymi właściwościami ciała i duszy. Tylko pełny rozwój osobowości dziecka pozwoli mu stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa i spełnić powierzone mu obowiązki. Troska o integralność nauczania nie przekreśla zresztą potrzeby bezstronności ani umiejętności właściwego rozkładania i hierarchizowania materiału, dzięki którym każdy przyzna nauczanym prawdom, przekazywanym zasadom i wskazywanym drogom życia chrześcijańskiego taką wagę i znaczenie, jakie im się należą.

 
Zabawy z piosenką i muzyką
Zajęcia te nie tylko kształcą muzycznie, ale przede wszystkim poprawiają koordynację ruchową dziecka i kształtują poczucie rytmu. Muzyka uwrażliwia i uspokaja, podobnie jak śpiewanie, które jest również znakomitym ćwiczeniem oddechowym.
Ruch zapobieganie wadom postawy, wpływa także na korygowanie stwierdzonych wad postawy i utrwalanie prawidłowego ułożenia ciała oraz utrzymanie przez maluchy sprawności fizycznej.
Zajęcia wokalno-rytmiczne wpływają także na rozwijanie pamięci, koncentracji, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, wrażliwości, umiejętności współpracy w grupie.

język angielski (bezpłatne)
Celem zajęć z języka angielskiego jest zapoznanie dzieci z podstawowymi strukturami językowymi, takimi jak nazwy owoców, warzyw, zwierząt, oraz z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (tak / nie, powitanie / pożegnanie, proszę / dziękuję, Jak masz na imię? Ile masz lat?) .
Poziom zajęć jest indywidualnie dostosowany do każdej grupy wiekowej, a nauka odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę – dzieci m.in. grają w gry, śpiewają piosenki, kolorują obrazki a także rysują własne rysunki. Sprawia to, że dzieci łatwiej przyswajają wiedzę. Taka forma zajęć jest też zachętą do dalszego poznawania języka angielskiego.Realizowany jest w kazdej z grup w ramach 5-godzinnego ramowego rozkładu.

Akademia czytelnicza’ Książka moim przyjacielem”-

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat literatury ,Zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom, zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi, zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora ,wzbogacanie słownictwa poprzez wyjaśnianie nowo poznanych słów, stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez chętne dzieci, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej, Zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki przedszkolnej oraz wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek .rozumienie przesłania moralnego baśni- uwrażliwianie na krzywdę ludzką .integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.

Kółko regionalne

Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Człowiek otwarty, dobrze znający swoje korzenie lepiej zrozumie inne kultury, będzie bardziej tolerancyjny. Mamy nadzieję, że dzieci, które pokochają swoje miasto i okolice, jako dorośli będą działać na rzecz rozwoju swojego miasta, a nie będą wyjeżdżać z przekonaniem, „że w moim mieście nie ma przyszłości”. Ważne jest także uświadomienie rodzicom znaczenia edukacji regionalnej i zaangażowanie ich w realizację programu. W czasach, gdy wszyscy żyjemy w jednej wielkiej globalnej wiosce, szczególnie ważne jest żeby dzieci poznały swoje małe miejsce na ziemi, żeby nie okazało się, że są znikąd. Celem głównym jest kształtowanie poczucia piękna i przynależności do swojej małej i dużej ojczyzny

Nasz przedszkolny teatr

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć. Jedną z nich są spontanicznie organizowane zabawy w role. W dziecięcych zabawach rzeczywistość przeplata się z fantazją, wyobrażenia dziecka z obrazami, które obserwuje na co dzień. Pobudza to dziecięcą wyobraźnię. Aktywność twórcza dziecka wyrażona w formie ruchowej, słownej jest wartościowe w dzieciństwie. Dzięki niej małe dziecko zdobywa i doskonali wiele umiejętności, nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i dorosłymi. Spontanicznie przez dzieci podejmowane zabawy w role są pierwowzorem bardziej doskonałej formy, ról odtwarzanych przez nie w zabawach inscenizowanych. Potrzeba odtwarzania w zabawie, przedstawieniu co dziecko przeżyło i zapamiętało w czasie słuchania, opowiadania bajek, różnych utworów, warta jest uwagi i pomocy dorosłych.Dlatego warto organizować zabawy w teatr, które są jedną z bardziej lubianych form. Można łatwo zaobserwować, jaką wielką radość sprawia dzieciom organizowanie przedstawienia dla kolegów, dla rodziców, dla pań albo po prostu dla siebie. Celem tych zajęć jest wyrażanie ekspresji dziecięcej, wyzwalanie emocji, przelanie tekstu bajek i wierszy na aktywną formę odbioru .

Mały geniusz-

jest programem otwartym bez podziału na grupy wiekowe. Nauczyciel realizuje treści biorąc pod uwagę zainteresowania, potrzeby, możliwości dzieci. Ważne jest, aby dziecko czerpało z uczestniczenia w zajęciach poznawczych, matematycznych, plastycznych radość i samozadowolenie, a także miało okazję do osiągania sukcesu i w konsekwencji motywację do podejmowania dalszych wyzwań.Celem zajęć jest–pobudzenie niepohamowanej ciekawości świata ,rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, odkrywanie fizycznych i naukowych praw funkcjonujących we wszechświecie, rozwój logicznego i analitycznego myślenia, wykształcenie zamiłowania do nauki i poznawania nowych rzeczy

zumba

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz takie promowanie aktywności ruchowej, by stały się dla dziecka czymś naturalnym.
Specjalnie opracowany program uwzględnia również inne aspekty rozwoju dziecka m.in. koordynację, równowagę, pamięć i kreatywność, a poprzez propagowanie zdrowego trybu życia pomaga dzieciom rozwinąć takie zdolności jak: umiejętność pracy zespołowej, pewność siebie, odpowiedzialność czy zdolności przywódcze.

kółko plastyczne
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym o niepodważalnej roli w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym, a jednocześnie jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej przez dziecko podejmowanych. Podczas zajęć kółka plastycznego, chcemy wspomagać wszechstronny rozwój dziecięcej wyobraźni oraz zdolności manualnych. Poprzez stawianie dzieciom ciekawych problemów plastycznych związanych z używaniem różnorodnych technik, tworzeniem form przestrzennych oraz niekonwencjonalnym wykorzystywaniem przedmiotów codziennego użytku – nauczyć je kreatywnego myślenia oraz działania.
Uczestnicząc w zajęciach dziecko:

  • pogłębi swoją wiedzę na temat różnorodnych technik plastycznych,
  • pozna nazwy i pojęcia związane z działalnością plastyczną,
  • nabędzie umiejętność posługiwania się narzędziami plastycznymi,
  • usprawni czynności manipulacyjne,
  • rozwinie myślenie przestrzenne,
  • dostrzeże możliwość niekonwencjonalnego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do działań plastycznych,
  • zrealizuje własne pomysły samodzielnie i twórczo pokonując przeszkody i rozwiązując problemy,
  • utrwali przekonanie, że nie istnieje jeden dobry sposób wykonania zadania, a liczy się własna inwencja i pomysłowość,uszanuje pomysły innych,podejmie współpracę w grupie.Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2020/21PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOPracujemy z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego-„ Odkrywam siebie – złota kolekcja”- wydawnictwa MAC Najnowszy program edukacji przedszkolnej przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.Programy i projekty realizowane w grupie Marzycieli„Poznajemy muzykę Batti Strauss- Daria Węglowska„Mały miś w świecie wielkiej literatury”-Ewa Broża„Sensoryczna tęcza” – od października do czerwca dzieci będą miały okazję uczestniczyć w zajęciach rozwijających zdolności manualne oraz własną kreatywność i twórczość. Raz w miesiącu będą odbywały się zajęcia poświęcone jednemu kolorowi z tęczy.Kolejna innowacja realizowana wspólnie z Darią Węglowską „Zmierz emocje”, która będzie realizowana w oparciu o pomysły i projekt Anety Konefał. Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji.Mały Miś w świecie wielkiej literatury- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. Projekt składa się z kilku modułówW drugiej połowie roku będzie realizowany projekt autorski w oparciu o Odimienną metodę nauczania czytania wg. Ireny Majchrzak. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dzieci.Wymiana pocztówkowa z wybranymi przedszkolami w Polsce i zagranicą. Stworzenie mapy pocztówkowej. Realizowany w roku przedszkolnym 2020/2021.Kwadransik na bajeczkę- czytanie bajek przed odpoczynkiem poobiednim.Programy i projekty realizowane w grupie Odkrywców„Poznajemy muzykę Batti Strauss- Daria Węglowska„Mały miś w świecie wielkiej literatury”-Patrycja Afa„Z kodowaniem za pan brat”- innowacja pedagogiczna Patrycja Afa„Odimienna metoda nauki czytania Majchrzak”- Sandra KolonkoLogo-Zabawy- zajęcia logorytmiczne dla przedszkolaków. Celem programu jest zaktywizowanie dzieci poprzez muzykę i piosenkę. Profilaktyka logopedyczna.Programy i projekty realizowane w grupie Tropicieli„ „Mały miś w świecie wielkiej literatury”-Patrycja Afa„Origami bawi i uczy – bądźmy kreatywni” – innowacja pedagogiczna Renata Borawska„Moje jesienne zadania – Pudełko Skarbów” – innowacja pedagogiczna Renata Borawska (wrzesień/paździenik)„Technikoludek” – Renata Borawska, Patrycja Afa„Z kodowaniem za pan brat”- innowacja pedagogiczna Patrycja Afa„Książka moją przyjaciółką- nikt nie rodzi się czytelnikiem”- Sabina Libera„Wiem, czuję, rozumiem”- wychowanie do wartości- Sabina LiberaProgramy i projekty realizowane w grupie Bystrzaków„Godomy po naszymu. Śląsk – moja mało ojczyzna” – Klaudia Zapała„Moje jesienne zadania – pudełko skarbów” – Klaudia Zapała„Mały miś w świecie wielkiej literatury”-Patrycja Afa„Z kodowaniem za pan brat”- innowacja pedagogiczna Patrycja Afa„Książka moją przyjaciółką- nikt nie rodzi się czytelnikiem”- Sabina Libera„Wiem, czuję, rozumiem”- wychowanie do wartości- Sabina Libera„Przedszkole łaczy pokolenia- Sabina Libera- innowacja pedagogiczna-II semestr„Technikoludek”- Patrycja Afa, Klaudia Zapała

Zajęcia z religii prowadzi Pani mgr Małgorzata Nowak

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzi Pani mgr Beata Kanclerz- prosimy dostarczyć  zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu