Statut

Przedszkola nr 17 im. Koziołka Matołka

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Raciborzu

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
– Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
– Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola:
a) Przedszkole nr 17 w Raciborzu;
b) imię przedszkola –Koziołka Matołka;
c) siedziba przedszkola – Racibórz, ul. Jordana 6.
2. Przedszkole używa pełnej nazwy wraz z oznaczeniem siedziby.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Racibórz.
4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Racibórz. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
6. Obsługę finansową jednostki prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu ul. Środkowa 3. Tam też przechowywana jest dokumentacja jednostki.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci objętym tych zakresem pomocy.
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
4. Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
5. Dla osiągnięcia celów wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka.
6. Dzieci, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
7. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze, a w szczególności:
1) zapewnia opiekę i nadzór nauczyciela nad grupą dzieci w czasie zajęć przedszkolnych;
2) zapewnia opiekę i nadzór dwóch nauczycieli (lub nauczyciela i wyznaczonego pracownika obsług) w trakcie zajęć poza siedzibą przedszkola;
3) kształtuje pozytywne nawyki w zakresie higieny osobistej, higieny życia codziennego
i ochrony zdrowia;
4) zapoznaje dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego;
5) dostosowuje metody i formy pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
6) indywidualizuje tempo pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy;
7) prowadzi zajęcia zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
8. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.
9. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), rodzeństwo powyżej 13 lat lub osoby dorosłe pisemnie upoważnione przez rodziców.
10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieupoważnionej lub pozostającej pod wpływem alkoholu, ani też zezwolić na samodzielne opuszczenie Przedszkola przez dziecko. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy.
W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
12. W czasie zajęć w Przedszkolu:
1) podczas zajęć w sali opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel;
2) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi;
3) nauczyciel umożliwia dzieciom poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci w Sali;
4) każdy pracownik przedszkola czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w innych pomieszczeniach niż sala zajęć;
5) nauczyciel wyrabia u dzieci nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą
i higieną życia codziennego;
6) zapewnia się higieniczne warunki pobytu dzieci poprzez częste wietrzenie sal zabaw w ciągu dnia, utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku, dbanie o odpowiednie oświetlenie i temperaturę pomieszczeń;
7) nauczyciel prowadzi baczną obserwację przy posługiwaniu się przez dzieci ostrymi narzędziami (nożyczki, igła, drut, itp.).
13. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie zajęć poza terenem przedszkola kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo:
1) w czasie zabaw i zajęć na przedszkolnym placu zabaw opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel i jego pomoc;
2) w czasie spacerów lub wycieczek obowiązują zasady sprawowania opieki nad dziećmi:
a) dzieci 3 – 4 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 10 dzieci,
b) dzieci 5 – 6 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 15 dzieci.
3) zapewnia się, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu;
4) nauczyciel umożliwia poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa zabaw dzieci na przedszkolnym placu zabaw oraz zasad poruszania się po drogach.
14. Przedszkole może realizować projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych.
15. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
16. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna udzielana jest przez pedagoga i polega na:
1) diagnozie psychologiczno-pedagogicznej;
2) wspieraniu wychowanków wybitnie uzdolnionych;
3) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;
4) wspieraniu wychowanków w ich rozwoju osobowym;
5) pomocy w rozwiązywaniu problemów, konfliktów;
6) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
7) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formie:
1) kierowania do placówek specjalistycznych na zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne
i inne terapeutyczne;
2) konsultowania problemów i przypadków z placówkami specjalistycznymi, porad
i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
3) sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do potrzeb oraz możliwości przedszkola;
4) rozwijanie zainteresowań wychowanków.
18. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, dyrektora Zespołu, wychowawcy, poradni psychologiczno – pedagogicznej, kuratora sądowego, asystenta rodziny.
19. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

ROZDZIAŁ 3

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

§ 3

1. W przedszkolu organizowane są, na wniosek rodziców, zajęcia dodatkowe w oparciu
o uchwałę Rady Rodziców w ramach opłaty za pobyt dziecka, po czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
2. Przedszkole udziela wychowankom ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na:
a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności:
a. z niepełnosprawności,
b. z niedostosowania społecznego,
c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d. ze szczególnych uzdolnień,
e. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
f. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
g. z choroby przewlekłej,
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
i. z niepowodzeń edukacyjnych,
j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
l. z zaburzeń zachowania i emocji.
b) diagnozowaniu przyczyn problemów wychowawczych i edukacyjnych,
c) podejmowaniu różnorodnych działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dzieci szczególnie uzdolnionych,
d) dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom w przedszkolu udzielana może być
z inicjatywy:
a) wychowawcy, nauczyciela wspomagającego,
b) Dyrektora,
c) rodziców dziecka,
d) pomocy nauczyciela,
e) specjalisty,
f) poradni,
g) pracownika socjalnego,
h) asystenta rodziny,
i) kuratora sądowego,
j) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wychowankom w przedszkolu udzielana jest
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
a) zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,
b) zajęć logopedycznych,
c) zajęć rewalidacyjnych,
d) zajęć rozwijających uzdolnienia,
e) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
f) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
g) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom oraz nauczycielom polega na:
a) diagnozowaniu środowiska rodzinnego wychowanków,
b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych,
c) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych,
d) udzielaniu pomocy w nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,
e) organizowaniu spotkań rodziców służących wzajemnemu wsparciu i wymianie doświadczeń,
f) udzielaniu porad, konsultacji,
g) organizowaniu warsztatów i szkoleń,
h) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
5) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
6) Pomoc taka może być udzielana za zgodą rodziców i przy współpracy z:
a) rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
7) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholog, logopedzi, terapeuta SI i rehabilitant, zwani dalej „specjalistami”;

ROZDZIAŁ 4

ORGANY PRZEDSZKOLA I JEGO ORGANIZACJA

§ 4

Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zwany dalej Dyrektorem;
2) Rada Pedagogiczna Przedszkola , wchodząca w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, zwana dalej Radą Prdagogiczną;
3) Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, zwana dalej Radą Rodziców.

§ 5

Kompetencje Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu.

§ 6

1. Rada Rodziców jest organem społecznym w systemie organów Przedszkola Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł.
5. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora Zespołu, wydaje opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopnie awansu zawodowego.
6. Rada Rodziców ułatwia kontakt nauczycielom z ogółem rodziców.
7. Sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione ze środków Rady Rodziców są własnością przedszkola.
8. Kompetencje Rady Rodziców określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Raciborzu w § 10 ust. 3.
9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
10. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności
Zespołu.

§ 7

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują ze sobą w celu realizacji zadań przedszkola
2. W przypadku powstania sporu między organami przedszkola głos decydujący posiada Dyrektor Zespołu. Pozostałe organy przedszkola, jeżeli nie podzielają stanowiska Dyrektora Zespołu, w trybie określonym w regulaminie dla każdego organu, mogą przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia zgodnie z kompetencjami organowi nadzoru pedagogicznego lub organowi prowadzącemu jednostkę.
3. Decyzja dotycząca rozwiązania konfliktu wewnętrznego wydawana jest w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez jeden z organów.
4. Sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami Zespołu dotyczące działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwiązywane są po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków.
5. Formami rozwiązywania sporów są:
1) bezpośrednia rozmowa zainteresowanych stron;
2) rozmowa zainteresowanych stron z przedstawicielem Dyrektora Zespołu;
3) pisemny wniosek organu pozostającego w sporze złożony do Dyrektora Zespołu;
4) pisemny wniosek organu pozostającego w sporze złożony do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
5) w przypadku braku porozumienia, po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może w ciągu 7 dni od zakończenia negocjacji zwrócić się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem konfliktu.
6. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
7. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

§ 8

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.
2. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj
i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
3. Prowadzenie oddziału Dyrektor Zespołu powierza opiece jednego lub dwu nauczycieli
-wychowawców.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 9

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez Radę Pedagogiczną, lub programu autorskiego, opracowanego przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii dostosowany jest do możliwości rozwoju dziecka i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
5. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby
i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

§ 10

Liczba oddziałów jest ustalana na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący wniosku Dyrektora Zespołu, przy uwzględnieniu istniejących potrzeb oraz przepisów określających maksymalną ilość dzieci w oddziale.

§ 11

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja każdego roku.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
2) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
3) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor Zespołu
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 12

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 8 ust. 2-3 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 13

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący w arkuszu organizacji.
2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00 .
3. Dodatkowe przerwy w pracy przedszkola oraz zmiany godzin pracy ustala organ prowadzący.
4. W przedszkolu dzieci korzystają z dwóch lub trzech posiłków dziennie.
5. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.
6. Zasady odpłatności za wyżywienie ustala Dyrektor Zespołu.
7. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.
8. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 14

1. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków powierzonych jego opiece podczas pobytu w przedszkolu. Nauczyciel jest zobowiązany respektować prawa dziecka.
2. W szczególności do zadań nauczyciela należy:
1) prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach podstawy programowej z uwzględnieniem wieku, rozwoju i zainteresowań dzieci;
2) indywidualna obserwacja pedagogiczna dziecka, rozpoznanie jego potrzeb
i zainteresowań, a także braków rozwojowych;
3) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno
– pedagogiczną;
4) współpraca z rodzicami dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań dziecka, a także opóźnień rozwojowych;
5) wybór programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika z pośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej;
6) prowadzenie analizy gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w oddziale klasy pierwszej szkoły podstawowej;
7) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w przedszkolu;
9) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
10) kształtowanie wzajemnych stosunków opartych na zasadach życzliwości
i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej stosunkom koleżeńskim
i przyjacielskim;
11) wyrabianie u wychowanków poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość, organizowanie różnych form samoobsługi;
12) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bhp w przedszkolu.
3. Nauczyciel zobowiązany jest:
1) dbać o bezpieczeństwo i higienę powierzonego jego opiece oddziału;
2) organizować co najmniej 2 razy w roku spotkanie z rodzicami dzieci w celu poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania w sprawach wychowawczych, informowania o postępach dzieci;
3) włączenia rodziców (prawnych opiekunów) w życie przedszkola;
4) dbać o powierzony mu sprzęt oraz pomoce naukowe;
5) na bieżąco podnosić kwalifikacje zawodowe.
4. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) z treścią podstawowych dokumentów regulujących pracę przedszkola, w tym statutem.
5. Wychowawca ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora Zespołu oraz instytucji wspomagających szkołę,
6. Pracownicy przedszkola niebędący nauczycielami wspomagają nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem (woźne oddziałowe) oraz wykonują zadania zgodne z indywidualnymi zakresami obowiązków.
7. Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
1) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;
2) nauczyciel zobowiązany jest zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych;
3) pracownicy obsługi i administracji przedszkola zobowiązany są zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Wicedyrektora lub Dyrektora Zespołu.
4) nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora lub wicedyrektora zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
8. Do zadań pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 15

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora Zespołu,
2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo¬ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor Zespołu po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 16

1. Dyrektor i nauczyciele przedszkola winni na bieżąco współpracować z rodzicami dzieci w procesie ich edukacji i wychowania.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) organizowanie spotkań z rodzicami dzieci powierzonego mu oddziału;
2) bieżąco utrzymywanie kontaktu z rodzicami w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przekazywanie im spostrzeżeń i uwag dotyczących rozwoju i postępów dziecka;
3) organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców;
4) organizowanie uroczystości wg kalendarza imprez z udziałem rodziców i innych bliskich dziecka.
3. Rodzice dzieci powinni utrzymywać stały kontakt z nauczycielem i współpracować z nim w procesie nauczania i wychowania dziecka.

§ 17

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do zapisu dziecka drogą elektroniczną i dostarczenia do kancelarii przedszkola ręcznie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
6. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem programu funkcjonującego na terenie Miasta Racibórz , w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutację przeprowadza się na zasadach i w terminach określonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 18
Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zaplecze sanitarne i gospodarcze oraz ogród z urządzeniami do gier i zabaw ruchowych.

§ 19
1. Dziecko ma prawo:
1) do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości;
2) psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności oraz poziomu intelektualnego;
3) do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
4) do opieki pedagogicznej w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia, rytmika, języki i inne);
5) do ochrony przed wszelkimi formami używania przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania;
6) szacunku oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
7) indywidualnego rozwoju, uwzględniającego jego predyspozycje i zależności wynikające
z funkcjonowania w środowisku;
8) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem kompensowania deficytów rozwojowych;
9) poszanowania godności osobistej, poszanowania własności, opieki i ochrony, akceptacji jego osoby;
10) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
11) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
12) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;
13) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;
14) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności;
15) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
16) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym.
2.Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli
i innych pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

§ 20

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków decyzją Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców przedszkola w następujących przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej l miesiąca;
2) niedotrzymywania terminów płatności powyżej l miesiąca;
3) nieprzestrzegania regulaminu Przedszkola;
4) na prośbę rodziców, zawsze jednak z uwzględnieniem dobra dziecka.
2. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty wydania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.
3. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego przygotowaniem przedszkolnym.

ROZDZIAŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej w trybie przewidzianym do jego uchwalania.