Ważne

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.):

„§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

W dniu 09.04.2021 r. po godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr  17 w Raciborzu.