Przedszkole nr 17 w Raciborzu

PLAN  WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W  PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 w Raciborzu na rok szkolny 2019/2020

            Rodzice partnerami w procesie edukacji i wychowania małego dziecka.  

WSTĘP:

     Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

 

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez placówkę oświatową i nauczycieli dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się przedszkole. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i placówki przedszkolnej.

          Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych.

Cel ogólny:

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych  przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci  6 letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola

FORMY WSPÓŁPRACY

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

 zebrania ogólne

zebrania grupowe

Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Statut, Plan pracy, Koncepcja Pracy, zajęcia dodatkowe organizowane  w przedszkolu. Przedstawienie warunków ubezpieczenia dzieci. Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej:  nowa podstawa programowa , programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady rodziców , zasady bezpieczeństwa,  harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych. Uzyskanie deklaracji rodziców : na wycieczki, badania specjalistyczne, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, podpisanie umów. Zapoznanie rodziców z oferta zajęć dodatkowych. Przedstawienie praw i obowiązków rodziców.

Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Złożenie przez rodziców upoważnień.

- zgoda na publikację zdjęć..

-zwrócenie szczególnej uwagi w grupie dzieci najmłodszych w pomocy w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku

Wrzesień

Przeprowadzenie obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

   Październik, marzec

 

Listopad

Kwiecień

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze.

Styczeń/luty

Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Maj/Czerwiec

Kontakty indywidualne

 Konsultacje dla rodziców - pierwszy czwartek miesiąca.

Spotkania indywidualne- podczas przyprowadzania i odbierania dzieci

Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.

Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.

Porady specjalistów, kierowanie dzieci na badania do  poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Według potrzeb

Wspieranie rodziców w pozyskiwaniu wiedzy pedagogicznej na temat rozwoju dziecka.

Rola czytelnictwa , emocji w życiu małego dziecka – artykuły wszelkie na stronie internetowej.

Prezentacja literatury dla rodziców  oraz Złotej Listy książek do czytania dzieciom ( strona internetowa).

Przygotowanie dla rodziców ciekawych informacji  dotyczących rozwoju dzieci ( w wersji papierowej oraz artykuły na stronie internetowej).

Szkolenia z udziałem rodziców w ramach projektu-"Bo w rodzinie jest siła i moc"- cykliczne spotkania

Według potrzeb

Kąciki  informacyjne

Aktualizowanie tablic informacyjnych dla rodziców, umieszczanie informacji o uroczystościach, planowanych wydarzeniach przedszkolnych( tablica ogłoszeń, Kalendarz wydarzeń).

Prezentowanie aktualnych tematów, zamierzeń  dydaktyczno - wychowawczych , wierszyków i piosenek  do nauki w danym miesiącu.

Ekspozycja prac dziecięcych.- dostarczenie bieżącej informacji o osiągnięciach plastycznych, technicznych, graficznych.

Aktualizowanie stron facebooka i strony internetowej placówki przedszkolnej.

Tworzenie gazetki informacyjnej dla rodziców co miesiąc ”Przedszkolak”

Cały rok

Zajęcia otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci na tle grupy..

Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi.

Dno otwarte- akcja promocyjna placówki dla przyszłych przedszkolaków.

Październik

Marzec

Pomoc w organizacji uroczystości  i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału 
w konkursach

Przygotowanie słodkiego poczęstunku z okazji np. Dnia Babci i Dziadka, pomoc w organizacji Jasełek, Mikołajek, Pikników Rodzinnych..

Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie strojów, rekwizytów na uroczystości przedszkolne.

Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.

Według harmonogramu uroczystości

Pedagogizacja rodziców

Warsztaty tematyczne, związane z zagadnieniem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  spotkanie ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Przełamywanie uprzedzeń do korzystania przez rodziców z porad specjalistów. Rozumienie konieczności wczesnej diagnozy zaburzeń rozwojowych dziecka i pracy nad ich przezwyciężaniem.

Prowadzenie kącików dla rodziców (aktualne artykuły na tematy wychowawcze, prezentacja nauczonych treści).

Konsultacje indywidualne dla rodziców- Udzielanie informacji na temat  funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, omawianie trudności bądź postępów dziecka.

Na bieżąco

Współudział rodziców w pracach na rzecz      przedszkola

Udział w akcjach czytelniczych typu- kwadransik na bajkę, Mądre bajki,... Mały miś..., preorentacji zawodowej, Bo emocje rządzą światem.."

Udzielanie wsparcia materialnego  (np. na nagrody na konkursy).

Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia organizowane w przedszkolu.

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

Cały  rok

Wzmocnienie więzi rodzinnej poprzez udział 
w uroczystościach rodzinnych 
w przedszkolu.

Udział rodziców, dziadków  w uroczystościach przedszkolnych. Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych. Oglądanie występów dzieci. Udział w konkursach i zabawach z dziećmi.

Integracja środowiska rodzinnego. Promowanie dobrego wizerunku przedszkola.

Udział w zajęciach otwartych.

Udział rodziców i dzieci w zajęciach adaptacyjnych.

Według harmonogramu uroczystości

Czerwiec

Przedstawienie rodzicom   wyników przeprowadzonej obserwacji i diagnozy. Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Rozwiązywanie zaistniałych problemów- wychowawczo- dydaktycznych, informowanie rodziców o sposobie prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości dzieci

Organizacja zakończenia roku szkolnego.

01.09.2019r